گر دو سه ابله تو را منکر شدند، تلخ کی گردی چو هستی کان قند؟
یادداشت کوچک
کویر انتهای زمین است؛ پایان سرزمین حیات است، در کویر گویی به مرز عالم دیگر نزدیکیم و از آن است که ماوراءالطبیعه را- که همواره فلسفه از آن سخن می‌گوید و مذهب بدان می‌خواند- در کویر به چشم میتوان دید، میتوان احساس کرد.
[کویرِ علی شریعتی]

دلال اسبی که جهان چشم به آزادگی‌اش دوخته بود.

  • .کارل الف

این یادداشت فهم من از «فلسفه‌ی تنهایی، لارس اسونسن، ترجمه‌ی خشایار دیهیمی» است.

  • .کارل الف